Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Ústredne ezs

Kamerové systémy

Prvky ezs

Komunikátory

Vstupné systémy

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA

Zabezpečovacie systémy
V dnešnej dobe už málokto nechá svoj majetok bez stráženia. Je veľa spôsobov ako predísť k odcudzeniu alebo poškodeniu Vášho majetku. Jeden zo spôsobov zabezpečenia je elektronická signalizácia „ALARM“.

ALARM upozorní a v mnohých prípadoch odradí páchateľa pred pokusom o vniknutie do Vášho objektu.

ALARM nemusí slúžiť len ochrane objektu pred vlámaním ale aj Vás upozorní pred požiarom, alebo únikom škodlivých / horľavých látok ako napríklad plyn. Systém je možné využiť aj pri výrobnom procese, kde hlási stavy zariadení.

ALARM - ako to všetko funguje?
Samotne srdce ALARMu je centrála ktorá vyhodnocuje stavy snímačov. Snímač ak zaregistruje zmenu stavu, napríklad pohyb tak pošle túto informáciu do centrály a tá na základe jej stavu upozorní, že sa niečo deje príklad - POPLACH!

ALARM - ako ho využiť
Jedným zo základných funkcii je stráženie Vášho majetku. Zapnutím sa začína chrániť strážený priestor. Samotné chránenie je možne rozdeliť na niekoľko sektorov. Príkladom môže byť stráženie Vášho miláčika máme na mysli auto v garáží Vášho domu. Takisto ak sa dá zaistiť ochrana možných vstupov vášho domu, ako okná a dvere. Vy pokojne v dome oddychujete a pritom ste strážený.

Trošku bližšie o ALARMe
ALARMy delíme na drôtové, bezdrôtové a kombinované.

Drôtový ALARM znamená že sú vedené signalizačné káble z centrály až k snímaču. Za pomoci signalizačného kábla snímač komunikuje s centrálou a vyhodnocuje sa.
Bezdrôtové sú snímače a prvky ktoré komunikujú rádiovo. Samotný snímač potrebuje svoj zdroj napájania aby mohol rádiovo poslať svoj stav do centrály.
Kombinované sú hybridné centrály ktoré vedia obslúžiť drôtové aj bezdrôtové prvky ALARMu .

Centrály rozdeľujeme podľa kapacity vstupných slučiek. Vstupná slučka vyhodnocuje stavy snímača alebo snímačov. Najvhodnejšie je použiť centrálu ktorá ma dostatok vstupných slučiek na ktoré zapojíme snímače jedna k jednej. Tým budeme mať presný prehľad ktorý snímač vyvolal poplach. Ďalšou vlastnosťou centrály je delenie na skupiny. Skupina je časť ktorá môže byť nezávisle strážená bez ohľadu na iné skupiny systéme. Užívateľ je osoba ktorá má určité právomoci pri obsluhe ALARMu. Preto ďalším parametrom je počet kódov. Najideálnejšie je prideliť každému užívateľovi svoj vlastný kód, ktorý je možno nastaviť s obmedzeniami vstupu do skupín alebo len na zapnutie ALARMu. Do systému sa zapisujú udalostí stavy systému prípade poplachy ktoré nastali alebo poruchy samotného zariadenie. Z histórie zápisu je možné vyčítať dianie v systéme s dátumom a časom udalosti. ALARM počas prevádzky potrebuje napájanie zo siete 230V, v prípade výpadku zariadenie využíva záložný akumulátor, ktorý zabezpečí funkčnosť systému. Záložný akumulátor je navrhnutý podľa odberu jeho prvkov a aj samotného systému.

Ovládanie systému ALARM
Systém je možné ovládať rôznymi spôsobmi. Na ovládanie sa väčšinou používa klávesnica, ktorá komunikuje s centrálou ktorá skontroluje zadaný kód. V prípade že, kód je správny dovolí mu ovládať systém. Aby sa zvýšila ochrana zadaním kódu je možne zariadenie nastaviť na počet pokusov o zadaní platného kódu - ak sa počet prekročil ALARM vyhlási poplach, prestane komunikovať s klávesnicou na nastavený čas. Klávesnicou je možné ovládať programovateľné výstupy / PGM a napríklad otvoriť bránku, zapnúť kúrenie atď.

Ovládanie diaľkovým ovládačom
Zariadenie je možné ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači, ktoré môžu znamenať zapnutie alebo vypnutie ALARMu. Niektoré diaľkové ovládače možno kombinovať s otváraním brány alebo ALARMu Vášho auta. Samozrejme sa vo väčšine využíva na prenos informácii a ovládania plávajúci kód, ktorý zamedzí jeho napodobnenie.

Ovládanie kľúčikom alebo tlačidlom
Zariadenie je možné ovládať kľúčikom alebo skrytím tlačidlom o ktorom viete len Vy. Na ovládanie zariadenia kľúčikom sa využívajú špeciálne zámky s prepínacími kontaktmi. Zámok je chránený 24 hod slučkou (Tamper ), ktorá zamedzí jeho poškodenie alebo násilné zneužitie, odblokovanie systému.

Diaľkové ovládanie
Niektoré typy ALARMov sa dajú diaľkovo ovládať. Sú rôzne spôsoby ako nadviazať komunikáciu a napríklad zapnúť ALARM. Jeden z bežných spôsobov je telefónna linka. ALARM sa nastaví na zdvíhanie volajúceho, aby neobmedzil napríklad prevádzku záznamník/fax. Je možné nastaviť tak, že bude dvíhať až po druhom zavolaní v rozsahu určitého času. Nadviazanie komunikácie je rôzne najčastejšie sa používa tónová voľba. Pri nadviazaní komunikácií Vás zariadenie vyzve na zadanie identifikácie /Váš kód/. Záleží na zariadení ale štandardom je zapnutie a vypnutie ALARMu. K zvýšenej bezpečnosti sa využíva funkcia spätného zavolania. ALARM pri spojení a overení platného kódu, rozpojí spojenie a zavolá vami nastavené číslo, napríklad na mobil a tam zas overí kód a dovolí obsluhovať Váš ALARM. Nadviazanie spojenia s Vašim ALARMom sa dá využiť aj PC, ktoré za pomoci programu umožní veľa operácií v systéme. Možne ovládanie je aj za pomoci SMS správy v presnom formáte na zapnutie, alebo vypnutie ALARMu.

Automatika
ALARM sa dá nastaviť na rôzne časy zapnutia alebo vypnutia. Príkladom môže byť určená pevná hodina zapnutia ALARMu a samotné vypnutia bude možne len zadaním kódu. Samotný ALARM Vás upozorňuje pred automatickým zaALARMovaním: príklad akustickým varovaním z klávesnice 15min pred zapnutím ALARMu do stráženia.

Poplach
V prípade že snímač zareaguje a pošle udaj o svojom stave a samotný ALARM ho vyhodnotí ako poplach, tak ALARM aktivuje poplachové výstupy.

Upozornenie pri poplachu:
- akustické za pomoci sirény
- vizuálne za pomoci stroboskopického svetla / majáka
- pomocou digitálneho komunikátora ktorý za pomoci telefónnej linky /GSM/GPRS/RADIO/ upozorní na stav - poplach Vašu bezpečnostnú službu PCO, ktorá Vás upozorní a vykoná príslušne opatrenia
- nastavenie domáceho vytáčania, kde systém vytočí Vami zadané telefónne čísla a upozorní varovným volaním /nahratá správa/, že došlo k narušeniu Vášho chráneného objektu.
- pomocou informačných SMS, priamo na display Vášho mobilu...

Popis snímačov

Snímače
Magnetický kontakt: kontroluje stav dvoch častí / snímač jazýčkové relé / magnetka Oddelením snímača od magnetky nastáva stav na vyhodnotenie EZS – zopnutý, rozpojený.
Vhodné použitie: dvere, okná, skrinky.

Pohybové
PIR snímač: reaguje na zmenu teploty / pohybu v dosahu snímača. Snímače využívajú funkciu digitálnej analýzy, aby sa zamedzilo falošným poplachom. V zjednodušení reagujú až na následný pohyb v časovom intervale.
Vhodné použitie: obytné priestory, miestnosti so stabilnou teplotou.

PIR/MW:
Jedná sa o snímač s analýzou snímania Pir senzorom a zároveň mikrovlnným senzorom.
Vhodné použitie: v priestoroch s vyšším predpokladom planého poplachu, ako garáže, haly, miesta s funkčnou klimatizáciou - extrémne podmienky, zmeny teploty.

Infra závory:
Snímače, ktoré sa navzájom kontrolujú infra lúčom. Výhodou je dlhý dosah snímania. Exteriérové použitie.
Vhodné použitie: chodby, záhrady.

A na koniec ako predísť odcudzeniu a vandalizmu?
Jednoducho, kontaktujte nás a my Vám radi poradíme a nainštalujeme ten najvhodnejší systém ochrany.